На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ  и ПМС 160/01.07.2016 г. предоставяме тръжна документация за избор с „публична покана“ с предмет: 

„Доставка на горещо поцинковани рулони по стандарт EN10346:2015 с цинково покритие от 100 гр/м2 и сертификат за качество EN10204/2004/2.2/3.1 в следните дебелини и количества:

  • 2,00х1250 мм – 38,5 тона;
  • 0,48х1250 мм – 19 тона;
  • 0,46х1250 мм – 31 тона;
  • 1,80х1250 мм – 7,5 тона;
  • 0,70х1250 мм – 18 тона;
  • 0,90х1250 мм – 21,5 тона“ 

Във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.077-1264-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Пакетът тръжни документи може да бъде изтеглен от ТУК.