Договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 16.09.2022г. между „Макстер С.О.П.“ ООД и Министерството на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 се сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

договор